วิธีการใช้เครื่องสีข้าว
วิธีการใช้เครื่องสีข้าว ตระกูลไชย.com
ตระกลูไชย.com

Bangsat.... 
Fuck Your Admin.... 
     
        [+]Mr.K1m0Ci[+]
เครื่องสีข้าว 2 ลูกหิน
(รุ่นTK8)
เครื่องสีข้าว 3 ลูกหิน
(รุ่นT11)
เครื่องสีข้าว 2ลูกหิน
(รุ่น T4)
เครื่องสีข้าว1 ลูกหิน
(รุ่น T3)
เครื่องสีข้าว 1 ลูกหิน
(รุ่น T2)
เครื่องสีข้าวขนาด 3 ลูกหิน
(รุ่น T7)
เครื่องสีข้าว 2 ลูกหิน
(รุ่นT5)